ess_our-tech-Jet

Frank monitoring a ski through the ski edging machine